APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN MARKETING ACTIVITIES OF UKRAINIAN COMMODITY PRODUCERS

VIKTORIYA BOZHKOVA, DMYTRO BOZHKOV, ANNA CHYKALOVA

APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN MARKETING ACTIVITIES OF UKRAINIAN COMMODITY PRODUCERS

Download